Římskokatolická farnost Hradec Králové - Pražské Předměstí
POŘAD BOHOSLUŽEB
KATOLICKÝCH FARNOSTÍ HRADEC KRÁLOVÉ PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ A KUKLENY


pondělí
úterý
12.00       Pražské předměstí - kostel Božského Srdce Páně
středa
12.00      
Pražské předměstí - kostel Božského Srdce Páně
čtvrtek 12.00       Pražské předměstí - kostel Božského Srdce Páně
pátek

12.00      

17.30      

Pražské předměstí - kostel Božského Srdce Páně

Pražské předměstí - kostel Božského Srdce Páně
sobota

8.00      

17.30      


Pražské předměstí - kostel Božského Srdce Páně

Pražské předměstí - kostel Božského Srdce Páně
S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ
neděle

 
8.00      
9.40      
10.00      
17.00      
20.00      
Pražské předměstí - kostel Božského Srdce Páně
Plotiště nad labem - kostel sv. Petra
Kukleny - kostel sv. Anny
Stěžery - kostel sv. Marka
Pražské předměstí - kostel Božského Srdce Páně

Příležitost ke svátosti smíření a modlitba růžence je ve farním kostele
půl hodiny před každou mší svatou.Veřejné bohoslužby je možné slavit při dodržení těchto pravidel:

- Mezi účastníky bohoslužeb je třeba v kostelních lavicích dodržovat minimální rozestupy dva metry
(s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);

- Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;

- Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;

- Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou
Farář farností HradecKrálové - Pražské předměstí a Hradec Králové - Kukleny

kanovník Zdeněk Novák, 500 02 Hradec Králové, Wonkova 442,
tel: 495 211 194, mobil: 731 598 937, mail: praepositus@seznam.cz


V duchovní správě vypomáhají:
P. Mgr. Jaroslav Brožek       P. ThLic. David Bouma, Th.D.       P. ThLic. Vojtěch Brož, Th.D.


Duchovní služba v nemocnici:
P. Bohuslav Stařík, telefon 728 501 043       P. Ivan Trnka, telefon 737 774 841


Adresa internetových stránek naší farnosti je: farnosthkpp.cz
Adresa facebookové skupiny naší farnosti je: https://www.facebook.cz/groups/641177072578435/
(název skupiny: Římskokatolická farnost Pražské Předměstí)
Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska

Drazí bratři a sestry,

všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí z vás volají po větší aktivitě biskupů pro uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme jednali mnohokrát a stížnost na neústavnost omezení bohoslužeb je i u Ústavního soudu. Podali ji senátoři. Vás jsme vyzvali k intenzivním modlitbám za ukončení pandemie, zvláště k modlitbám v rodinách a ke společné modlitbě růžence každý večer ve 20 hodin.

Pohled na ty z vás, kteří onemocněli a prošli těžkou zkouškou, nebo na ty, kteří obětavě slouží nemocným nejen jako profesionálové, ale i dobrovolníci, nebo na ty, kteří se dostali do ekonomických těžkostí, či vzpomínka na ty, kteří zemřeli, nás vede k zintenzivnění modliteb, k nimž je dobré připojit i půst a almužnu. Nabídněme Bohu nejen svůj čas, ale i sami sebe, ochotu zřeknout se svých požadavků a hledat Boží vůli a třeba i osobně pomáhat v první linii, zvláště ti, kteří jsou mladí a zdraví.

Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, vědomý a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. Přidejme se k nim v celé naší zemi po první tři středy v prosinci - 2., 9. a 16. 12.

Kéž nám mimořádný adventní půst pomůže otevřít srdce Bohu, kterým se necháme milovat, kterého budeme milovat a kterého necháme skrze sebe milovat lidi kolem nás. Nevíme, jak bude možné slavit Vánoce. Ukažme především svou ochotu přijmout Boha, který k nám o Vánocích přichází jako Zachránce v betlémském dítěti. Když k této Lásce skryté v malém Dítěti budeme volat, když se jí zasvětíme, když si doma vystavíme betlém, abychom se betlémskému Dítěti poklonili, zakusíme Boží ochranu na sobě i na svých blízkých. Klanějme se mu, projevujme úctu a vděčnost za sebe i jménem těch, kteří vděčnost neprojevují. Svěřme se jeho ochraně a věřme, že Bůh ukáže své slitování. Nebude se dívat na naše viny a nenechá nás samotné. On je Bůh věrný, i když my věrní nejsme. Betlémské Dítě, uctívané v našem národě taky jako Pražské Jezulátko, zve ke svornosti a lásce. Budeme-li ho milovat, naše láska změní nejen náš život, ale taky přemůže nenávist v mezilidských vztazích. Přichází naše chvíle, abychom se vrátili zpět ke své první Lásce, k Bohu.

Už dnes vám přejí požehnané Vánoce a skutečnou radost z příchodu Spasitele i jeho darů

Vaši biskupové

Praha, 20. listopadu 2020ZASVĚCENÍ DÍTĚTI JEŽÍŠ
(Pro modlitbu u jesliček v rodině)

Ježíši, Božské dítě, věříme v tebe, doufáme v tebe, milujeme tě a klaníme se ti jako svému Králi. Svou moc a slávu jsi skryl do podoby malého dítěte. Mnoho národů světa tě takto uctívá. I my tě uctíváme ve tvém Dětství, jako našeho Pána, Spasitele a Boha, který všemu vládne a všechno tvoří nové.

Věříme, že nás miluješ, proto chceme dnes začít nový život. Prosíme tě, smiluj se nad námi, odpusť nám naše hříchy a stvoř nám srdce čisté – srdce dítěte. Ty víš, že nejsme schopni bez tvé pomoci vykonat žádný dobrý skutek. Dej nám své požehnání, abychom byli schopni konat alespoň malé skutky lásky. Odevzdáváme se ti. Dívej se našima očima, usmívej se naším úsměvem, promlouvej našimi ústy, pracuj našima rukama. A kdybychom na tebe někdy zapomněli, připomeň se nám způsobem tobě vlastním – milosrdenstvím a něžnou láskou. Přijmi nás, malý Králi, do svého Nejsvětějšího Srdce jako své malé bratry a sestry a obejmi nás svou láskou. Amen.

-